Radio

WRITING WORKSHOP (BBC Wales Education)

Researched and prepared material for interviewer in a series on the craft of writing.

Cynhyrchydd / Producer: Gwyn C. Griffiths

Interviewer: Roger Sennet

CONTRIBUTORS included CRAIG THOMAS (Thriller novel), ROGER McGOUGH (Poetry), MYDRIM JONES (Journalism) and ELAINE MORGAN (TV Writing).

YR ORNEST OLAF (Radio Cymru, Drama 60 mun) (Ionawr/January 1996)

Pan mae gwr yn canfod hen arwr o baffiwr ar waelod ei ardd daw i'w adnabod ei hun yn llawer gwell.

When a man discovers an old boxing hero at the bottom of his garden he gets to know his true self.

Cynhyrchydd / Producer: John Owen

CAST: MATHEW ARAN / ANWEN WILLIAMS / GWYN VAUGHAN JONES / IFAN WILLIAMS / JEREMI COCKRAM / IAN STAPLES

ADOLYGIAD - (Philip Wyn Jones, GOLWG Ionawr 25, 1996)

Mae gwrando ar ddrama radio dda yn brofiad pleserus. Os yw'r ddrama'n werth ei pherfformio, yr actorion yn argyhoeddi, yr effeithiau sain yn creu'r awyrgylch ac yn ychwanegu ato, a'r cyfarwyddwr yn gadarn wrth y llyw - dyna i chi wledd.

Felly roedd hi gyda drama Geraint Lewis, Yr Ornest Olaf, ar Radio Cymru, a John Ogwen (sic) yn cyfarwyddo. Hoffwn i ganmol yr actorion unigol ond fedra' i ddim - doedd y cast ddim yn y Radio Times a'r cyfan wnaeth y cyhoeddwr ar y diwedd oedd rhestru'r actorion heb egluro pa rannau y buon nhw'n eu chwarae. Cwbl anfoddhaol.

Drama oedd hi am gyn-focsiwr - meddai fe - yn cael llety dros dro gyda theulu dosbarth canol. Roedd y wraig yn 'Gristion' a'r gwr yn 'Sosialydd' ac yn ogystal â'r stori ddirgelwch - pwy oedd y dyn rhyfedd yma? Roedd nifer o bwyntiau teg yn cael eu gwneud am ddaliadau gwleidyddol, cydwybod ac ati. Da iawn.

REVIEW - (Philip Wyn Jones, GOLWG January 25, 1996)

Listening to a good radio play is a pleasurable experience. If the play is worth performing, the actors convincing, the sound effects creating the right atmosphere and adding to it and a strong director at the helm - then you have a feast.

This was the case with Geraint Lewis's play Yr Ornest Olaf (The Final Contest), on Radio Cymru, with John Ogwen (sic) directing. I'd like to praise the individual actors but I can't - there was no cast list in the Radio Times and the only thing the announcer gave us at the end was a list of the actors without explaining who played what. Totally unacceptable.

It was a play about an ex-boxer - so he says - having a temporary sanctuary with a middle-class family. The wife was a 'Christian' and the husband a 'Socialist', as well as the mystery story - who was this strange man? A number of pertinent points were made regarding political beliefs, conscience and the like. Very good.

Wedi cyfrannu nifer o sgetsus i'r gyfres ddychan DRWG YN CAWS (Cynhyrchydd: Trystan Iorwerth)

Contributed several sketches to the satirical comedy series DRWG YN CAWS (Producer: Trystan Iorwerth)

DIGWYDDIAD AR CLIVE ROAD (Radio Cymru, 30 mun) (Ionawr/January 2009)

Caiff tad sioc i ganfod bod ei ferch wedi protestio dros yr iaith yng Nghaerdydd.

A father is shocked to discover that his daughter has protested on behalf of the Welsh language in Cardiff.

Cynhyrchydd / Producer: Ffion Emlyn

CAST: DEWI RHYS WILLIAMS / JUDITH HUMPHREYS / NANNW WILLIAMS

DILYN YR ALWAD (Radio Cymru, 30 mun) (Chwefror/February 2010)

Mae gweithio mewn canolfan alwadau ffôn yn mynd yn ormod o straen i un o'r staff - ond a fydd dial ar ei gwsmeriaid yn ateb ei broblemau?

Working in a call centre gets to be too much of a strain for one of the staff - but will seeking revenge on his customers solve his problemsr?

Cynhyrchydd / Producer: Ffion Emlyn

CAST: ALED PUGH (Andrew)

SILICON (Radio Cymru, 30 mun) - darlledwyd Chwefror 27, 2011, (broadcast 27 February 2011)

Pam fod yr elfen 'silicon' yn peri gymaint o boendod i Maureen?

Why is Maureen so hung up about the element silicon?

Cynhyrchydd / Producer: Ffion Emlyn

CAST: DONNA EDWARDS (Maureen)

MORYS Y GWYNT (Radio Cymru, 30 mun) - darlledwyd Mawrth 18ed, 2012 (broadcast 18 March, 2012)

A ydy cael grymoedd arbennig yn gwneud rhywun yn berson gwell? A phwy yw'r dyn rhyfedd o'r Cynulliad?

Does having special powers make you a better person? And who is the strange man from the Welsh Assembly?

Cynhyrchydd / Producer: Ffion Emlyn

CAST: RHIAN MORGAN (Sara), WILLIAM THOMAS (Morys), GWYN VAUGHAN (Edwin).

CYRRAEDD PEN LLANW (Radio Cymru) - darlledwyd Tachwedd 10ed, 2013 (broadcast 10th November 2013)

A ydy cenfigen digon cryf i esgor ar lofruddiaeth? A oes y fath beth â'r llofruddiaeth perffaith?

Is jealousy enough for someone to commit murder? Is there such a thing as the perfect murder?

Cynhyrchydd / Producer: Ffion Emlyn

CAST: PHYL HARRIES (Elfed)

MAMGU - Y STAND-YP (Radio Cymru) - darlledwyd Hydref 12ed, 2014 (broadcast 12th October 2014

Mae newid mawr ym mywyd Gwion wrth i'w famgu ddod i aros - a serennu fel digrifwraig!

Gwion's life changes when his gran comes to stay - and stars as a stand-up comedian!

Cynhyrchydd / Producer: Cerian Arianrhod

CAST: RHIAN MORGAN (Morfudd), SION IFAN (Gwion), WILLIAM THOMAS (Gwilym).